Privacyverklaring Mondygo

Mondygo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Mondygo, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, touroperators, luchtvaartmaatschappijen, data vendors en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Opgave van foutieve gegevens kan resulteren in het wijzigen/annuleren van de gemaakte boeking. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de gebruiker/boeker van de website. De beschikbaarheid van alle getoonde diensten en producten is onder voorbehoud en zijn pas definitief als u de boeking afrondt en u de bevestiging heeft ontvangen.

Getoonde hyperlinks naar derden worden uitsluitend als verwijzing aangeboden.

Privacyverklaring Mondygo

Mondygo is een handelsnaam van Mondygo Travel Service b.v., waar ook Cruisetarieven.nl en reisbureau Montys Travel Service in Haarlem deel van uit maken. Mondygo spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Artikel 1: Doeleinden

Op de website kunt u op vier manieren uw persoonlijke gegevens aan Mondygo verstrekken.

Let op: Alle pagina's waar men persoonsgegevens invoert zijn beveiligd door middel van een SSL certificaat.

1.1 Vraag

Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag hebt over Mondygo en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.

1.2 Nieuwsbrief

Indien u uw gegevens opgeeft omdat u een of meerdere nieuwsbrieven van Mondygo wenst te ontvangen, zal uw e-mailadres alleen worden gebruikt om u een nieuwsbrief te kunnen zenden. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door Mondygo. De overige door u opgegeven gegevens zullen worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief af te kunnen stemmen op uw persoonlijke situatie. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment de toezending ervan stoppen door de instructies onderaan elke nieuwsbrief te volgen.

Wij maken gebruik van het z.g. "dubbele opt-in" systeem, waarmee gegarandeerd is dat een e-mail adres niet door derden aangemeld kan worden.

1.3 Boeken

Mondygo verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd.

Om uw reservering te kunnen verwerken moeten wij de noodzakelijke gegevens over u doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij, de autoverhuurder, het hotel, de touroperators of andere betrokken partijen. Het betreft hier gegevens als namen, geboortedata en voorkeuren. Overige informatie welke u invult (adresgegevens, telefoonnummers en email-adres) zullen wij in ons bestand houden.

We verstrekken alleen essentiële informatie die noodzakelijk is om uw boeking uit te kunnen voeren. 

Onze leveranciers zijn in toenemende mate verplicht om aan de diverse lokale autoriteiten, zoals douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van haar klanten mede te delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor luchtvaartmaatschappijen en indien u reist naar of via de Verenigde Staten (U.S.A) of Canada. Het verstrekken van deze informatie geschiedt in het belang van uw veiligheid. Ofschoon Mondygo uw persoonsgegevens aan de leverancier beschikbaar dient te stellen, is bovenstaande noodzaak een verantwoordelijkheid en activiteit van de leverancier. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit voor het verstrekken van uw boekingsopdracht te melden.

Wanneer u met een creditkaart of andere kaart wilt betalen, geven we uw creditkaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling.

Mondygo behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website

1.4 Solliciteren

Bij sollicitaties verzamelen wij persoonlijke informatie zoals naam en adres om met sollicitanten in contact te treden over hun sollicitatie. Ook wordt gevraagd om demografische informatie, die alleen wordt gebruikt bij het werven van nieuw personeel. Geen van de hierboven genoemde informatie wordt gedeeld met derden.

Artikel 2: Derden vertrekking

Mondygo zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel

Artikel 3: Algemene informatie

Voor Mondygo is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek van Mondygo. Mondygo kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

3.1 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies welke wij via Adatus verzamelen. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op jouw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om jouw computer te herkennen. Zie verder Cookie verklaring.

Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4: Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment Mondygo verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar [email protected]. Mondygo zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van Mondygo kunt u een e-mail sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.

Artikel 5: Diversen

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554).

Mondygo kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of, indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Mondygo adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. 

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe toegewezen rechtbank en rechter.

Mondygo Travel Service b.v.
Kruisstraat 28
2011 PZ Haarlem
Telefoon: 088 - 28 48 652

Bij vragen m.b.t. deze verklaring kun u emailen naar: [email protected]